Dräneringsrörets lutning: beräkningar, standarder och funktioner för installation av dränering i sluttningen

Nikolay Fedorenko
Kontrolleras av en specialist: Nikolay Fedorenko
Upplagt av Victor Kitaev
Senaste uppdatering: September 2019

En oklanderligt utformad och väl utformad dränering kommer att samla och avleda grundvatten från platsen. Det kommer att skydda grunden från för tidig förstörelse, säkerställa normal tillväxt av odlade växter. För att säkerställa spontan dränering av det uppsamlade vattensystemet är det nödvändigt att säkerställa avloppsrörets lutning. Och för hans enhet behöver du exakt information, eller hur?

Du lär dig allt om dräneringsrörets vinkel och hur du ordnar dräneringssystemet från vår artikel. Efter våra tekniska rekommendationer kan du designa och beräkna dräneringsnätet korrekt. Grunden för uppgifterna är konstruktionsstandarder.

För att hjälpa oberoende mästare beskrivs tekniken för att designa ett vattenavloppssystem i detalj, detaljerna för att beräkna och lägga dess komponenter analyseras noggrant. För en tydlig uppfattning av information bifogade foton och videor.

Designfunktioner för dränering

Det finns tre typer av dräneringssystem, var och en har sina egna designfunktioner: horisontellt, vertikalt, kombinerat.

Arbetselementen för horisontell dränering kan vara:

  • rörformiga avlopp;
  • galleri avlopp;
  • brickor och diken.

Systemet med dräneringsrör i kombination med en filterdammning (flerskikt) - detta är en rörformig dränering.

I detta fall görs ett flerskiktsfiltreringsdamm för att förhindra att lakbar jord kommer in i systemet. Som standard är dräneringskretsen alltid utrustad manhål.

Dräneringssystem för byggplatser
För organisering av dräneringssystemet för ett konstruktionsobjekt (plats) kan olika scheman användas. Det specifika valet beror på de geologiska förhållandena i området, av nederbördsintensiteten och andra faktorer

Till skillnad från rörformiga avlopp, är galleriavlopp anordnade från rör med ett större tvärsnitt. På rörens väggar finns öppningar för insamling av avloppsvatten.

Processen med att ordna galleriavlopp innebär också att man strö över ytterligare filtrering med geotekstiler.

Rör i tvärsnitt
Rör i tvärsnitt. Det är genom denna princip som rör- och galleriavlopp konstrueras i moderna bostadsprojekt. Överensstämmelse med standarder och noggrannhet i beräkningarna garanterar hög driftseffektivitet för dräneringssystem

Ett dräneringssystem med brickor och diken görs vanligtvis under sådana förhållanden när grundvattennivån tillåts upp till nivån 1,3-1,5 m. På stabila jordar utförs diken med sluttningar, på instabila jordar är skyttorna förstärkta med armerad betongkonstruktion.

Det vertikala dräneringssystemet består av en uppsättning brunnar (brunnar) anslutna med en reservoar. En avlopp släpps ut via en uppsamlingslinje med hjälp av en pumpstation. Dessutom kan dränering vid vertikal dränering utföras genom utsläpp i jordens nedre lager.

Det kombinerade dräneringssystemet kombinerar horisontella och vertikala scheman. Det kännetecknas av specialister som ett komplext dräneringsschema och är vanligtvis anordnat i områden där mycket effektiv dränering av jord krävs.

Yt- och djupdiagram

Basera på de beräknade parametrarna för dräneringsfördjupningen, skilja mellan yt- och djup dräneringsscheman. Syftet med ytplanen är insamling och borttagning av nederbördsprodukter samt närliggande grundvatten.

Syftet med det djupgående systemet är att minska grundvattennivån, deras uppsamling och avledning utanför gränserna för den plats där byggplatsen ligger.

Yta dränering
Ett exempel på en anordning för ytdreneringssystem. Ytdrenering är utbredd inom privata bostadsbyggande. Systemet för insamling och borttagning av nederbördsprodukter är nödvändigt för varje fall av byggande av bostadshus

Schemat för vattenmottagare i stormavloppssystem stöder punkt- eller linjär utförande. I det första fallet avleds avloppsvatten från lokala källor (rännor, gropar, insamlingsgrupper).

Det linjära schemat ger vattendränering genom hela anläggningen. Som regel används en kombinerad lösning med implementering av båda systemen på bostadsbyggande.

Djup dränering är obligatorisk i nästan alla fall av privat bostadsbyggande och förbättring av ekonomiska tomter. Detta är ett effektivt skydd för de delar av byggnadskonstruktioner som ligger under nollnivån (fundament, källare, växtsrotsystem).

Att utesluta konstruktion av djup dränering är tillåtet på kullar där grundvattennivån inte överstiger 1,5 m, där effektiv dränering av marken noteras.

Djup dränering
Fragment av ett schema för att lägga djupa avlopp.Vanligtvis tillhandahåller sådana scheman placering av dräneringsbrunnar - minst en för var 30 meter av motorvägets längd. På raka sektioner är installationsintervall på 50 meter tillåtna

Att utforma ett djupt dräneringssystem kräver utförande av högprecisionsberäkningar. Till och med ett litet beräkningsfel kan orsaka låg systemeffektivitet.

Övningen av att installera sådana kretsar indikerar ofta ett vanligt misstag - en felaktig beräkning av avloppsflikens djup. Resultatet är en ojämn dränering av vatten från platsen eller, ännu värre - översvämning av bördigt land, källare.

Det finns andra artiklar på vår webbplats där vi granskade i detalj konstruktionen av olika dräneringsalternativ. Vi rekommenderar att du bekanta dig med dem:

Standarder för konstruktion och dränering

De uppskattade värdena som kommer att krävas för konstruktion av ett dräneringssystem är som regel:

  • rörledningens diameter;
  • rörledningsnivå;
  • värden för rörlutning;
  • geotextilfilter.

Och mer om varje artikel.

Värde nr 1 - uppskattad diameter för rörledningar

Den erforderliga diametern för rörledningarna beräknas med tonvikt på konstruktionsparametrarna för intensiteten för avfallshantering.

För konstruktion av privata hus är rör med en diameter på 100 mm vanligtvis optimala. Deras kapacitet enligt standarden är ungefär 7 l / s, vilket är helt i överensstämmelse med konstruktionsstandarder i de flesta fall.

Samtidigt kan du öka avloppets diameter för att täcka ett stort arbetsområde för att stärka systemets effektivitet.

Värde # 2 - systemets bokmärkesdjup

Nivån på läggning av dräneringsledningar enligt befintliga standarder bestäms med hänsyn till två kriterier:

  1. Nivån på frysjord.
  2. Grundens djup.

Graden av markfrysning är direkt relaterad till områdets klimategenskaper. Därför kan denna parameter skilja sig för varje enskilt territorium.

Men i vilket fall som helst utförs beräkningen av dräneringsrörets läggningsdjup från slutpunkten för frysning av jorden med tillsats av minst 300-500 mm ytterligare fördjupning till detta värde.

Jordfrysning
En av de viktiga konstruktionsparametrarna för djup dränering är att bestämma graden av markfrysning på anläggningens plats. Baserat på de beräknade uppgifterna om frysning av marken, beräkna djupet för dräneringens läggning

Med samma algoritm beräknas grunddreneringen, men från grundpunktens slutpunkt.

Värde nr 3 - avloppssluttning

Under vilken lutning som ska monteras på dräneringssystemets rör indikerar SNiP-standarder tydligt. Enligt dessa standarder måste minimivärdena för dräneringslutningen beaktas med den tillåtna minsta flödeshastigheten för avloppsvatten.

Dessutom föreskrivs att för rör med en diameter på 150 mm bör den minsta tillåtna lutningen vara minst 8 mm per meter och för rör med en diameter på 200 mm - minst 7 mm per meter längd. I vissa delar av nätverken är det tillåtet att underskatta dessa parametrar till respektive 7 mm och 5 mm.

Den tillåtna maximala lutningen för dräneringsrören per meter längd är 150 mm. Mer än detta värde, tillåten lutning endast på grenarna från VVS-armaturer med en grenlängd upp till 1,5 m.

På obearbetade dräneringsområden där rör med en diameter på 40-50 mm används är en lutning på upp till 30 mm per meter lång tillåten. Och för rör med en diameter på 85-100 mm och under samma förhållanden kan lutningsnivån göras högst 20 mm per meter längd.

Dränera rörets lutning
Lutningen på rörledningarna som utgör dräneringssystemet hänvisar också till de viktigaste konstruktionsparametrarna.Överensstämmelse med lutningsstandarder är en garanti för att skapa ett dräneringssystem som fungerar produktivt - för att samla och avleda vatten från platsen

Om brickor används som dräneringselement, tas lutningsnivån med ett öga mot en sjunkhastighet där effekten av självrengöring av vätskan säkerställs. Tillåten fyllning av brickorna är inte högre än 80% med en breddbredd på minst 20 mm.

Värdet på brickans bredd beräknas utifrån resultaten från hydrauliska beräkningar och beror på elementens konstruktionsegenskaper. Om brickans höjd är större än 50 mm kan breddvärdet dock inte vara mindre än 70 mm.

Värde # 4 - obligatorisk täthet av geotekstiler

När konstruktionen av dräneringssystemet innebär användning av perforerade korrugerade rör som dränering, rekommenderas det att använda en geotextilfilterhylsa (geotextil) tillsammans med att spruta sådana rör.

Geotextilbanan fungerar som ett filterelement, förhindrar att motorvägen täcks med små jordpartiklar. För att få maximal filtreringseffekt krävs en beräkning av geotekstilfilterets densitet. Det optimala konstruktionsvärdet för dräneringssystem för hushåll anses vara en densitet på 100-150 g / m2.

Funktioner för installation av dränering i en sluttning

Dräneringssystem ger dränering på grund av dräneringens lutning. Det verkar som att med tanke på platsen för platsen i sluttningen, bör vatten ledas från platsen naturligt, och det finns helt enkelt inget behov av ett dräneringssystem.

Situationen i sådana fall är emellertid helt annorlunda och dränering av platsen i sluttningen blir samma relevanta mått som för platser med en sluttningshorisont mindre än 8%.

Lutning hemför avlopp
Byggandet av privata bostadshus i branta sluttningar är vanligt. Vatten stoppar inte i sluttningarna, men detta faktum kan inte betraktas som ett skäl för att vägra bygga ett dräneringssystem

Naturligtvis följer dränering av territorier i sluttningarna deras egna egenskaper. Ofta har jorden i branta sluttningar en heterogen struktur. Vid olika horisonter kan en annan nivå av grundvatten noteras.

Därför är det ofta nödvändigt att använda kombinerade dräneringstyper för att säkerställa den nödvändiga dräneringsgraden för hela områdets territorium.

Under konstruktionen av dräneringssystem i sluttningar med en nivå på mer än 8% tillåter standarderna frånvaro av dräneringsinspektionsbrunnar.

Systemlayout och ordning

Organiseringen av dränering på en plats med en lutningsnivå på mer än 8% börjar med geologiska undersökningar. Baserat på resultaten från undersökningarna bestäms vattenmassor och grundvattennivåer. Baserat på den mottagna informationen utvecklas ett projekt för dränering av platsen i sluttningen, och byggarbete pågår.

I slutändan bör man lösa uppgiften att eliminera möjligheten till markerosion genom en kaotisk naturlig dränering på grund av lutningen i sluttningen.

I en enkel version görs detta ungefär så här:

  1. På platsens övre höjd skapas det första horisontella ytavloppet.
  2. En andra horisontell ytavlopp skapas vid lägre höjd av platsen.
  3. Båda avloppet är förbundna med vinkelräta diken.
  4. Från den horisontella avloppet på den lägre nivån knackar de in dränering väl.

Om landskapet på platsen har en stegvis komplex form och objektets projekt tillhandahåller konstruktion av fästväggar, trappor, övergångsområden, för varje projektelement är det nödvändigt att konstruera punktavloppssystem som passerar in i det linjära dräneringssystemet.

Stora områden belägna i sluttningarna är som regel inte utrustade med enstaka avloppsavlopp utan med fullfjädrade vattenuppsamlings- och borttagningssystem av fiskbenssorter.

En grenad avlopp är anordnad på den övre horisonten och kombineras med en kollektoravtappningskrets som omger byggplatsen. Från kretsen skickas avloppsvatten till en uppsamlingstank utanför platsen eller till stormavlopp.

Lutning i sluttningen
Diagram över en dräneringsanordning för ett objekt som är byggt på en sluttning. Vanligtvis är kombinerade avlopp konstruerade i sluttningarna, eftersom territoriet i sluttningen traditionellt kännetecknas av en komplex lättnad

Denna kretsdesign kallas ringdränering. Tack vare konstruktionen av en skyddskrets belägen runt anläggningens omkrets är det möjligt att ta kontroll över grundvattennivån. I sin tur säkerställer "fisken" att vatten samlas upp från ytan på platsen och att det effektivt tas bort.

Installation av ringavlopp utförs på lite avstånd från byggplatsen. Denna faktor låter dig bygga ett ringformat dräneringssystem direkt i driften av hushållens anläggningar.

Det bör noteras att effektiviteten av att sänka grundvattennivån i kretsens inre del direkt beror på följande parametrar:

  • rörfördjupningsnivå;
  • galleriets djup;
  • nivå av fördjupning (om någon).

Skyddets effektivitet påverkas också av kretsens dimensioner.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Några praktiska tips för att lägga dräneringsrör hjälper dig självständigt att hantera dräneringsanordningen i förortsområdet.

Skydd av områden (territorier) från övermättnad med fukt är en brådskande uppgift som måste lösas i nästan alla byggfall. Befintliga dräneringssystem gör det möjligt att lösa sådana problem.

Huvudpoängen är att beräkna och välja alternativet för en dräneringsanordning som passar perfekt i varje enskilt fall.

Planerar du att utrusta webbplatsen med dränering på egen hand, men har stött på svårigheter i designstadiet? Ställ dina frågor i kommentarsavsnittet - vi kommer att försöka hjälpa dig.

Eller har du byggt ett dräneringssystem och vill dela din erfarenhet med andra ägare av privata hushåll? Skriv dina rekommendationer, lägg till ett foto under vår artikel - din upplevelse kommer att vara användbar för många användare.

Var artikeln hjälpsam?
Tack för din feedback!
ingen (13)
Tack för din feedback!
Ja (79)
Besökarkommentarer
  1. Andrew

    God eftermiddag Jag vill att informationen ska kompletteras med en mer detaljerad beskrivning av rören som används för dränering. Valet är nu stort: ​​plast, asbestcement, keramik ... Och det är ganska svårt för en enkel lekman att välja, särskilt eftersom varje tillverkare annonserar sina egna produkter. Därför är det lämpligt att bekanta dig med minst en kort beskrivning av materialet och rekommendationerna för det.

    • experten
      Nikolay Fedorenko
      experten

      God eftermiddag, Andrey.

      Asbestcement och keramik har nästan identiska egenskaper. Sällan används av flera skäl:

      1. Komplexiteten i installationen. På grund av den stora vikten är det problematiskt att lossa vid anläggningen. Materialet är ganska bräckligt. Det kräver noggrann förberedelse av basen och återfyllningen.
      2. Livslängden är 20-30 år.
      3. Kostnaden för själva materialet, särskilt keramik, är betydligt dyrare än analoger.

      PVC-rör, med förbehåll för dräneringssystemets teknik, har inga nackdelar. De innehar ledande positioner inom försäljning av följande skäl:

      1. Lätt att installera. Till skillnad från de två föregående alternativen - flexibel och lätt i vikt. De går i vikar på 40-50 meter, vilket gör det enkelt att leverera och lägga i en dike.
      2. Olika styrkor. Tvålager är naturligtvis styvare än enkelskikt. Styvhetsklassen indikeras av bokstäverna SN, desto högre är antalet efter desto styvare röret. Den maximala SN16.
      3. Plast utsätts inte för nedbrytning och förstörelse. Livslängd minst 50 år.
      4. Låg kostnad för rör.

      Beträffande ansökan:

      - tvåskikts appliceras om ett stort djup;
      - rördiameter är absorptionsområdet. Ju högre platsens träsk, desto större diameter krävs.

Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen