Lietotāja līgums

1. Termini un definīcijas

1.1 Lietotājs ir fiziski juridiski rīcībspējīga persona, kas pievienojusies lietotāja līguma noteikumiem. persona, kas darbojas savā vārdā un savās interesēs vai pārstāv juridisku personu.

Administrācija / īpašnieks - tīmekļa vietne, kas mitināta domēnā https://engineer.decorexpro.com/lv/.

Līgums - šis lietotāja līgums, ieskaitot tā grozījumus, papildinājumus.

1.2 Vietnes engineer.decorexpro.com/lv/ izmantošanu regulē šis lietotāja līgums. Vietnes izmantošana ir paredzēta visās formās un visos veidos, ievērojot deklarēto funkcionalitāti. Ar lietojumu saprot:

 • autorizācija vietnē engineer.decorexpro.com/lv/ vai reģistrācija;
 • iepazīšanās ar Vietnes materiāliem (skats);
 • jebkura veida un satura materiālu parādīšana, ievietošana vietnē, ieskaitot attēlus, teksta materiālus, video, audio failus, hiperteksta saites, informāciju un citu informāciju.

Šis līgums, tas ir, uz tā pamata noslēgts līgums, atbilst Krievijas Federācijas Civilkodeksa Nr. 437, 438. pantu noteikumiem. Tīkla lietotājs, izmantojot vietni kādā no iepriekšminētajām formām, apstiprina, ka:

 • pirms Vietnes izmantošanas ir pilnībā iepazinies ar šo līgumu;
 • Ņēma vērā un apņemas ievērot, izpildīt visus Līguma punktus bez ierobežojumiem. Ja tiek atteikts izpildīt Līguma noteikumus vai ja nav iespējams noslēgt līgumu uz Līguma pamata, Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc jebkāda Vietnes izmantošana;
 • Vietnes īpašnieks var rediģēt šī līguma tekstu. Lietotājiem netiek paziņoti par līguma teksta grozījumiem.

Šis lietotāja līgums, ieskaitot atjauninātus labojumus ar izdarītajiem grozījumiem, stājas spēkā pēc publicēšanas Vietnē.

2. Nolīguma priekšmets

2.1. Līgumā paredzētajā veidā un apstākļos Īpašnieks sniedz Lietotājam iespēju izmantot Vietni, un Lietotājs apņemas nepieciešamības gadījumā izmantot Vietni saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. Pamatojoties uz līgumu, Lietotājam ir iespēja izmantot Vietni, jo īpaši, ievietojot Vietnē informāciju par būvniecību, remontu, lauku dzīvi un ar to saistītām tēmām, nosūtot ziņojumus, apskatot ziņojumus, citu lietotāju lejupielādētos failus.

3. Īpašnieka tiesības un pienākumi

3.1. Īpašnieks dod Lietotājam iespēju patstāvīgi publicēt informāciju par Lietotāju, kā arī izlikt ziņojumus un komentārus, izlikt materiālus, izmantojot Vietnes iespējas, ar nosacījumu, ka Lietotājs ievēro Līguma noteikumus.

3.2. Īpašniekam nav iespējas kontrolēt Lietotāja vai citu Vietnes lietotāju ievietotās informācijas atbilstību Krievijas Federācijas likumdošanai.

3.3 Īpašniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izdzēst visu informāciju, kuru Lietotājs ir ievadījis vai ievietojis Vietnē, ja šāda informācija neatbilst vietnes lietošanas noteikumiem, pašreizējiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem vai citām īpašnieka prasībām.

3.4. Īpašniekam ir tiesības nosūtīt Lietotājam informatīvus un reklāmas ziņojumus uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi, reģistrējoties Vietnē. Ar šo Lietotājs piekrīt saņemt šādus ziņojumus.

3.5. Īpašniekam ir tiesības reklamēties Vietnē. Tajā pašā laikā Īpašnieks nav atbildīgs par reklāmas uzticamību un reklamēto preču un / vai pakalpojumu kvalitāti.

3.6. Īpašniekam ir tiesības Līguma punktā noteiktajā veidā mainīt līguma noteikumus.

3.7. Īpašniekam ir tiesības veikt profilaktiskus darbus Vietnē, uz laiku apturot Vietnes darbību, ja iespējams, naktī un pēc iespējas samazinot Vietnes nederīgumu.

3.8 Īpašniekam ir tiesības nodot visas vai daļu no savām pilnvarām un tiesībām kontrolēt Vietnes lietošanas noteikumu un līguma ievērošanu citām personām (citiem lietotājiem), pamatojoties uz īpašnieka lēmumiem.

3.9 Īpašniekam ir tiesības, bet nav pienākuma, pieprasīt no Lietotāja informāciju un dokumentus, kas apstiprina, ka Lietotājam ir tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem un citu informāciju, kuru Lietotājs ievieto Vietnē.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1 Lietotājs apņemas iepazīties ar pašreizējo līguma versiju katru reizi, kad apmeklējat vietni, līdz brīdim, kad izmantojat vietni.

4.2 Lietotājs apņemas ievērot Līguma nosacījumus, kā arī Vietnes lietošanas noteikumus, kas ir spēkā brīdī, kad Lietotājs izmanto Vietni.

4.3 Lietotājs piekrīt izmantot Vietni saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu. Jo īpaši Lietotājs nedrīkst:

4.3.1. Publicēt vai izplatīt nepatiesu, kaitīgu, piedauzīgu, nelikumīgu, apmelojošu, zaimojošu, apmelojošu, nepiemērotu, provocējot etnisku vai etnisku konfliktu informāciju vai materiālus.

4.3.2. Ievietot informāciju, kas ir pretrunā ar Krievijas Federācijas likumdošanu, reklamē vai provocē nelikumīgas darbības, kas pārkāpj citu lietotāju vai trešo personu tiesības uz intelektuālo īpašumu, kampaņas materiāliem, izplata surogātpastu, ziņojumu ķēdes (ziņojumus, kas nepieciešami to pārsūtīšanai vienam vai vairākiem lietotājiem). finanšu piramīdu shēmas vai aicinājumi piedalīties tajās, jebkura cita uzmācīga informācija, apraksta vai veicina kriminālu darbību, ievieto instrukcijas un izdarīt vai noziedzīgu nodarījumu un citu nelikumīgu darbību vadību.

4.3.3. Ievietojiet citu lietotāju vai trešo personu personisko informāciju bez viņu personīgās piekrišanas.

4.3.4. Publicēt, pārsūtīt un izplatīt ziņojumus, kas pēc sava rakstura var būt krimināli sodāmi vai var nodarīt kaitējumu Īpašniekam, citiem lietotājiem, apmeklētājiem un / vai trešajām personām, mazina viņu godu un cieņu, biznesa reputāciju.

4.3.5 Maldināt lietotājus un / vai trešās puses attiecībā uz viņu identitāti.

4.3.6. Vietnē ievietojiet materiālus un informāciju, kuriem ir reklāmas raksturs, ja vien Pušu atsevišķā līgumā nav skaidri noteikts citādi.

4.4. Lietotājs apņemas saglabāt akreditācijas datu, kā arī pieteikumvārdu un paroli uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, reģistrējoties vietnē, konfidencialitāti, patstāvīgi nosakot to glabāšanas veidu, un viņam nav tiesību pārsūtīt akreditācijas datus, kā arī pieteikumvārdu un paroli uz norādīto e-pasta adresi. Reģistrējoties Vietnē pie trešajām personām.

4.5. Lietotājs piekrīt izmantot vietnē ievietotos personas datus saskaņā ar Federālā likuma Nr. 152-ФЗ, kas datēts ar 2006. gada 27. jūliju, “Par personas datiem” ar grozījumiem, kas bija izdarīti tajā laikā, kad Lietotājs apstrādāja vai citādi izmantoja personas datus, prasībām, proti:

4.5.1. Personas datus var izmantot tikai Vietnes darbības nodrošināšanai;

4.5.2 Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām informāciju par citiem Lietotājiem, kas saņemta caur Vietni;

4.5.3 Ja Lietotājs saglabā profilu kopijas uz papīra vai elektroniskiem informācijas nesējiem, Lietotājs uzņemas visas operatora saistības saskaņā ar Federālo likumu Nr. 152-ФЗ, kas datēts ar 2006. gada 27. jūliju “Par personas datiem”;

4.5.4 Ja tiek nodarīts kaitējums citiem lietotājiem, ja Lietotājs nav ievērojis Federālā likuma Nr. 152-ФЗ, kas datēts ar 2006. gada 27. jūliju, “Par personas datiem” prasības, atbildība par to pilnībā jāuzņemas Lietotājam.

4.6 Lietotājam ir tiesības izdzēst informāciju, kuru Lietotājs ievietojis Vietnē, tikai pamatojoties uz Īpašnieka piekrišanu. Attiecīgās piekrišanas nesaņemšanas gadījumā Lietotājs nav tiesīgs iesniegt īpašniekam nekādas pretenzijas.

5. Pušu atbildība

5.1. Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja sasniegšanu vai nespēju sasniegt rezultātu, kuru Lietotājs cer sasniegt, izmantojot Vietni.

5.2. Īpašnieks nav atbildīgs par programmatūras un / vai aparatūras darbības traucējumiem, kļūdām un darbības traucējumiem, kas nodrošina Vietnes darbību, kas radušies no Īpašnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī par Lietotāja zaudējumiem, kas saistīti ar to.

5.3. Īpašnieks nav atbildīgs par īslaicīgu Lietotāja piekļuves trūkumu Vietnei un / vai jebkurai Vietnes daļai, kā arī ar to saistītajiem Lietotāja un / vai jebkuras trešās puses zaudējumiem.

5.4. Īpašnieks nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem / netiešiem zaudējumiem un / vai zaudējumiem, kas radušies Lietotājam un / vai trešajām personām, par informācijas zaudēšanu Vietnes izmantošanas vai nespējas dēļ.

5.5. Īpašnieks nav atbildīgs par Lietotāja zaudējumiem, kas saistīti ar trešo personu prettiesiskām darbībām, ieskaitot tos, kas saistīti ar nelikumīgu piekļuvi Lietotāja personīgajam kontam. Īpašnieks neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja akreditācijas dati tiek nodoti trešajām personām un kas radušies nevis Īpašnieka vainas dēļ.

5.6 Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas vietnē veiktas, izmantojot lietotāja akreditācijas datus.

5.7 Īpašnieks nesniedz nekādas garantijas par Vietnes darbību. Lietotājs piekrīt izmantot Vietni tādā formā, kādā tā ir parādīta, bez īpašnieka garantijām.

5.8 Īpašnieks neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja otrs Lietotājs ir sniedzis nepareizu informāciju, kā arī cita lietotāja darbības un / vai bezdarbības rezultātā. Īpašnieks negarantē, ka informācija, kas ietverta citu lietotāju profilos, kā arī viņu izliktajos ziņojumos, ir patiesa un pilnīga.

5.9. Īpašnieks, ja vien tas nav skaidri noteikts pušu nolīgumā, nav preču vai pakalpojumu pārdevējs.

5.10. Ja vien Līgums neparedz citādi, ja Lietotājs pārkāpj Līguma noteikumus, Īpašniekam ir tiesības vienpusēji atteikties izpildīt Līgumu, izdzēst Lietotāja profilu un Personīgo kontu. Ja šāds pārkāpums ir nodarījis kaitējumu trešajām personām, atbildība par tām pilnībā jāuzņemas Lietotājam.

5.11. Zaudējumu summa, ko īpašnieks var atlīdzināt lietotājam, saskaņā ar Krievijas Federācijas Civilkodeksa 15. panta 1. punkta noteikumiem katrā ziņā ir ierobežota 1000 (viena tūkstoša) rubļu apjomā.

6. Personas dati

6.1. Reģistrējoties Vietnē un ievadot personas datus reģistrācijas veidlapā, Lietotājs padara ievadītos personas datus publiski pieejamus, un jebkurš cits lietotājs un / vai Apmeklētājs var ar tiem brīvi iepazīties. Ar šo Lietotājs piekrīt, ka personas datu, ko viņš ievadījis reģistrācijas laikā Vietnē, kā arī personas datu, kurus Lietotājs ievietojis vietnē pēc reģistrācijas, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Federālā likuma Nr. 152-ФЗ, kas datēts ar 2006. gada 27. jūliju, 6. panta 1. punkta 10. apakšpunktu. gada “Par personas datiem” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011. gada 25. jūlijā).

6.2 Īpašniekam, apstrādājot Lietotāja personas datus, ir pienākums veikt visus pasākumus, ko paredz spēkā esošie Krievijas Federācijas tiesību akti, lai aizsargātu viņus no nesankcionētas piekļuves. Administratora personas datu apstrādes politika un Regula par administratora personas datu drošību ir saskaņā ar Federālā likuma Nr. 152-ФЗ, kas datēts ar 2006. gada 27. jūliju, “Par personas datiem” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011. gada 25. jūlijā) 18.1 panta 2. daļas prasībām.

6.3 Tajā pašā laikā ir iespējams, ka noteiktu apstākļu dēļ Lietotāja personas dati var kļūt pieejami citām personām. Ar šo Lietotājs piekrīt, ka viņš šajā sakarā neiesniegs prasību Īpašniekam, ņemot vērā, ka Lietotājs savus personas datus dara publiski pieejamus.

6.4. Saskaņā ar līgumu, norādot jūsu personas datus Vietnē, Lietotājs bez nosacījumiem piekrīt:

 • nodrošinot personas datus neierobežotam personu lokam, kas izmanto Vietni;
 • ar personas datu apstrādi, ko veic Īpašnieks;
 • ar personas datu izplatīšanu, izmantojot vietni;
 • ar citām Īpašnieka darbībām saistībā ar Lietotāja personas datiem saistībā ar Vietnes darbību.

6.5. Ievietojot vietnē savus personas datus, Lietotājs apstiprina, ka viņš to dara labprātīgi un ka viņš tos brīvprātīgi sniedz īpašniekam apstrādei. Lietotājs var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, izdzēšot profilu caur Personīgo kontu. Tajā pašā laikā lietotājs apzinās un piekrīt, ka lietotāja personiskos datus var saglabāt, kad meklētājprogrammas indeksē vietnes lapas.

6.6 Īpašnieks apstrādā tikai tos Lietotāja personas datus, kurus viņš ievietojis Vietnē. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti, izmantojot Vietnes aparatūru un programmatūru.

6.7 Lietotāja personas datus apstrādā Īpašnieks laikā, kad tie tiek publicēti Vietnē. Ja personas dati, kas ievietoti vietnē vai lietotāja profilā, tiek izdzēsti, īpašnieks pārtrauc to apstrādi. Tomēr īpašniekam ir tiesības glabāt iepriekš minēto Lietotāja datu rezerves kopiju līdz īpašnieka likvidācijai.

7. Intelektuālais īpašums

7.1 Ekskluzīvas un personiskas ar īpašumu nesaistītas tiesības uz Vietni pieder Īpašniekam vai citām personām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Īpašnieku, dodot viņam tiesības izvietot šo personu intelektuālo darbību rezultātus Vietnē vai tās sastāvā, un tās tiek aizsargātas saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

7.2 Lietotāja darbības un / vai bezdarbība, kas izraisīja Īpašnieka tiesību pārkāpumu vai kuras mērķis ir aizskarot Īpašnieka tiesības uz Vietni vai tās komponentiem, ir saistīta ar kriminālatbildību, civiltiesību un administratīvo atbildību saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

7.3. Lai nodrošinātu Vietnē ievietotās informācijas integritāti, ar šo Lietotājs ar Krievijas Federācijas Civilkodeksa 1235. pantā noteikto kārtību piešķir Īpašniekam vienkāršu neizslēdzošu licenci intelektuālās darbības rezultātiem, ko Lietotājs ir ievietojis vai iepriekš ievietojis Vietnē.Tiesības izmantot intelektuālās darbības rezultātus Lietotājs piešķir Īpašniekam, izliekot attiecīgos intelektuālās darbības rezultātus Vietnē. Ievietojot intelektuālās darbības rezultātus vietnē, Lietotājs piekrīt, ka netiek samaksāta maksa par īpašnieka intelektuālās darbības rezultātu izmantošanas tiesībām. Īpašniekam ir tiesības visā derīguma laikā attiecīgajiem rezultātiem jebkādā veidā izmantot atbilstošos intelektuālās darbības rezultātus, neierobežojot teritoriju. Šajā gadījumā Īpašniekam nav pienākuma sūtīt Lietotājam ziņojumus par attiecīgo intelektuālās darbības rezultātu izmantošanu.

7.4. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tiesību izmantošanu uz trešo personu intelektuālās darbības rezultātiem un individualizācijas līdzekļiem, kas ietverti Lietotāja Vietnē iesūtītajos materiālos, kā arī materiālos, kurus Lietotājs pārsūtījis caur Vietni un kas Vietnē tiek glabāti Lietotāja personīgajā kontā, vai tādiem materiāliem kā vai jebkādā citā veidā kļūst pieejama caur Vietni vai caur to Lietotāja darbību un / vai bezdarbības rezultātā. Īpašniekam nav tehnisko iespēju kontrolēt šajā punktā norādīto materiālu atbilstību spēkā esošajām Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām, tai skaitā, Īpašniekam nav iespējas uzraudzīt, vai tiek vai nav pārkāptas šīs personas tiesības un intereses.

7.5. Lietotājs apņemas par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina nokārtot visas iespējamās autortiesību īpašnieku vai citu trešo personu prasības pret Īpašnieku, kas saistītas ar līguma punktā noteiktajiem materiāliem.

7.6. Gadījumā, ja Īpašniekam tiek iesniegtas trešo personu prasības, prasības, prasības par Lietotāja intelektuālā īpašuma nelikumīgu izmantošanu Vietnē, Lietotājs atlīdzina Īpašniekam visus zaudējumus, kas tam radušies šāda pārkāpuma vai šādu prasību uzrādīšanas rezultātā.

8. Strīdu un prasību izšķiršanas kārtība

8.1 Visus strīdus, domstarpības un pretenzijas, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Puse, kurai ir pretenzijas un / vai domstarpības, sūta ziņojumu otrai pusei, norādot radušās prasības un / vai domstarpības.

8.2. Līguma punktā noteikto ziņojumu Lietotājs nosūta pa e-pastu uz adresi chinateampro2015@gmail.com, kā arī rakstiski nosūta Īpašniekam, nosūtot ierakstītā vēstulē ar piegādes apstiprinājumu. Ziņojumā jāietver prasības būtība, pierādījumi, kas atbalsta prasību, kā arī informācija par lietotāju.

8.3. Ja rodas domstarpības vai domstarpības saistībā ar šī līguma izpildi, Lietotājs un Īpašnieks pieliks visas pūles, lai tos atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīdus neatrisina sarunu ceļā, strīdus risina tādā veidā, kā noteikts spēkā esošajos Krievijas Federācijas tiesību aktos.

8.4. Lai atrisinātu tehniskus jautājumus, nosakot Lietotāja vainu viņa nelikumīgo darbību rezultātā, īpaši izmantojot internetu un Vietni, kā arī lai apsvērtu Lietotāja ziņojumus, Īpašniekam ir tiesības patstāvīgi piesaistīt kompetentas organizācijas kā ekspertus.

9. Izmaiņas līguma noteikumos

9.1. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā pēc katras Puses iniciatīvas.Šajā nolūkā Īpašnieks vietnē ievieto paziņojumu par Līguma izbeigšanu un / vai nosūta Lietotājam atbilstošu paziņojumu, sākot ar šāda paziņojuma izvietošanu / nosūtīšanu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Lietotājs var izbeigt līgumu, izdzēšot savu profilu no vietnes.

9.2. Puses vienojas, ka Īpašnieks var vienpusēji grozīt Līgumu, ievietojot atjauninātu līguma tekstu vietnē https://engineer.decorexpro.com/lv/polzovatelskoe-soglashenie.html. Lietotājs apstiprina savu piekrišanu izmaiņām līguma noteikumos, izmantojot vietni.

9.3. Lietotājam, kurš nepiekrīt Līguma noteikumiem un / vai izmaiņām Līguma noteikumos, nekavējoties jāpārtrauc Līgums Līguma noteiktā kārtībā.

10. Citi nosacījumi

10.1. Punktā, kā arī veicot saraksti par šiem jautājumiem, ir atļauts izmantot Pušu ar roku parakstītu parakstu analogus. Puses apstiprina, ka visiem paziņojumiem, ziņojumiem, līgumiem un dokumentiem, kas ir daļa no Pušu saistību izpildes, kas izriet no Līguma un kurus paraksta pušu parakstu parakstu analogi, ir juridisks spēks un tie ir saistoši Pusēm.

10.2. Lietotājs atzīst, ka viņa paša parakstītā paraksta analogi ir:

10.2.1. Akreditācijas dati. Tādējādi visas darbības, kas veiktas, izmantojot akreditācijas datus, tiek atzītas par izdarītām no Lietotāja puses, un visi dokumenti, kas nosūtīti, izmantojot akreditācijas datus, tiek atzīti par parakstītiem ar Lietotāju;
10.2.2 Lietotāja norādītā e-pasta pieteikšanās un parole, reģistrējoties Vietnē. Tādējādi visas vēstules, kas īpašniekam tiek nosūtītas no norādītās e-pasta adreses, tiek uzskatītas par Lietotāja nosūtītām, un tās arī tiek uzskatītas par parakstītām Lietotājā.

10.3. Puses vienojās nepieciešamo dokumentu un pretenziju sagatavošanā saskaņā ar Līgumu izmantot Pušu parakstu pa faksu reproducēšanu. Ar šo Puses apstiprina, ka dokumenti un pretenzijas, kas parakstīti ar paraksta pavairošanu, ir juridiski saistoši un ir saistoši pusēm to izskatīšanai un pieņemšanai.

10.4. Izņemot gadījumus, kas skaidri paredzēti līgumā un spēkā esošajos Krievijas Federācijas tiesību aktos, visus paziņojumus, ziņojumus un dokumentus, kas saistīti ar Pušu saistību izpildi, kas izriet no Līguma, Puses nosūta un uzskata par saņemtiem, ja tie tiek nosūtīti pa e-pastu no vienas Puses pilnvarotās adreses uz pilnvaroto adresi. otra puse. Pilnvarotās adreses ir:

 • Īpašniekam: chinateampro2015@gmail.com.
 • Lietotājam: e-pasta adrese, kuru Lietotājs sniedz, reģistrējoties Vietnē.

10.5. Puses atzīst visu informāciju par nolīguma noslēgšanu, ieskaitot visus tā pielikumus un papildinājumus, kā konfidenciālu informāciju un apņemas stingri saglabāt šādas informācijas konfidencialitāti, neatklājot to trešām personām bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien tas nav nepieciešams mērķim. Līgumi vai izpaušana attiecīgajām valsts institūcijām likumos noteiktajos gadījumos.

10.6. Punktu un visas no tā izrietošās tiesiskās attiecības regulē Krievijas Federācijas tiesību akti. Visi strīdi tiek risināti, pamatojoties uz Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

Baseini

Sūkņi

Sasilšana